Archive for the ‘โปรแกรมคลังสินค้า’ Category

โปรแกรมคลังสินค้า Kasco WMS / โปรแกรมโลจิสติกส์

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า KASCO WMS เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)


 จุดเด่นของระบบ  
+ รองรับคลังหลากหลายประเภท ทั้งคลังสินค้าโรงงาน, คลังรับฝากสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้าและห้องเย็นรับฝาก
+ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)
+ รองรับการส่งข้อมูลข้ามสาขาได้ (Multi-location)
+ ระบบคลังเสมือน (Virtual Warehouse) สามารถมองสินค้าที่เก็บในคลังเป็นรูป Graphic เข้าใจง่าย
+ สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot
+ รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO และ LIFO
+ รองรับการจองสินค้า หรือกำหนดสินค้าห้ามเบิกได้
+ รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking
+ มีระบบใบเสนอราคา เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า และระบบการกำหนดราคา
+ มีระบบบัญชีบริการ
+ สามารถสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามรอบบิลรวมทั้งแสดงสถานะเตือนให้ผู้ใช้
    ทราบเมื่อครบกำหนดชำระเงิน  

(Virtual warehouse) 

+ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse) ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียว

ประเภทคลังสินค้า Kasco WMS รองรับ 
+
คลังสินค้าเอกชน / คลังสินค้าโรงงาน
+ คลังสินค้าสาธารณะ / รับฝากสินค้า
+ ห้องเย็น (Cold Storage) รับฝากสินค้า
+ คลังศูนย์กระจายสินค้า                                                                                                                                         + เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้า ช่วยควบคุมการจัดเก็บ เบิกถอน ตรวจนับสินค้า และโยกย้ายของสินค้าอย่างมีระบบและมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน 
+ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse) ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียว
+ การใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการจัดการ


 

  แผนกบัญชี / การเงิน
+
ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการวางงบิล ระบบจะเตือนให้อัตโนมัติว่าบิลของลูกค้าคนใดถึงกำหนดวางบิล
+ มีความหยืดหยุ่นสูง สามารถกำหนดรอบบิล และการคิดราคาได้ตามลูกค้าแต่ละราย หรือสินค้าแต่ละประเภท
+ สามารถ Export ข้อมูลให้กับโปรแกรมบัญชีได้ ไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

ผู้บริหาร
+ มีระบบรายงาน ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติพร้อมๆกัน เช่น สินค้าคงคลัง, การใช้พื้นที่, ปริมาณ / มูลค่าการฝากของ   ลูกค้า
+ มีรายงานวิเคราะห์การขายรายเดือน-รายปีช่วยในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี
+ มีฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วน สามารถไปประมวลผลต่อได้

กระบวนการทำงานของโปรแกรมคลังสินค้า Kasco

กระบวนการทำงานโปรแกรมคลังสินค้า

 http://www.kascologistics.com/

Advertisements